Portalo taisyklės, privatumo nuostatos, mokamos paslaugos

 1. Pagrindinės sąvokos
  1. Vartotojas – juridinis asmuo, besinaudojantis Portalo paslaugomis.
  2. Portalas – cvzona.lt portalų grupė, priklausanti UAB “Įdarbinimo tarpininkavimo centras”, į kurios sudėtį įeiną šie portalai:
   1. http://cvzona.lt;
   2. http://vilnius.cvzona.lt (arba cvvilnius.lt)
   3. http://kaunas.cvzona.lt (arba cvkaunas.lt)
   4. http://klaipeda.cvzona.lt (arba cvklaipeda.lt)
   5. http://uzsienis.cvzona.lt (arba cvuzsienis.lt)
  3. Sutartis – ši naudojimosi Portalu sutartis registruotiems darbdaviams.
  4. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta, pasinaudojant tokiais duomenimis kaip vardas, pavardė, telefono numeris, el.pasto adresas ir pan.
  5. Duomenų gavėjas – Fizinis arba juridinis asmuo, besinaudojantis Portalu darbuotojų paieškai ar atrankai savo pačių ar savo klientų reikmėms, taip pat fizinis asmuo besinaudojantis Portalu darbo paieškos tikslais. Šiems asmenims Portalas perduoda arba padaro prieinamus Asmens duomenis, vadovaujantis šia Sutartimi. Duomenų gavėjas yra Asmens Duomenų tvarkytojas.
 2. Bendrosios sąlygos
  1. Vartotojas portale gali ieškoti, talpinti, peržiūrėti skelbiamus darbo pasiūlymus, taip pat peržiūrėti ir parisiųsti gyvenimo aprašymus, naudotis kitomis portale esančiomis paslaugomis.
  2. Darbo skelbimai bei gyvenimo aprašymai yra laikomi paskelbusio asmens, bet ne portalo pasiūlymu. Portalas tik suteikia technines galimybes paskelbti darbo skelbimus bei gyvenimo aprašymus, tačiau už jų turinį bei teisingumą neatsako.
  3. Vartotojas atsako už sau atstovaujamų fizinių asmenų veiksmus bei iš jų elgesio kylančias pasekmes bei prievoles.
  4. Portalas neatsako už jokius Duomenų gavėjo pažadus Vartotojui ar darbo sutarties nuostatų ir sąlygų nevykdymą iš Duomenų gavėjo pusės.
  5. Vartotojas sutinka, kad Portalas turi teisę panaudoti skelbimų informaciją Portalo reklamos tikslais. Vartotojas sutinka, kad jo skelbimai ir kitas Vartotojo Portale pateikiamas turinys, įskaitant bet kokią intelektinę nuosavybę, taptų Portalo dalimi, taip pat būtų Portalo savininko ir (ar) jo įgaliotų asmenų saugomi ir, įstatymų nustatytais būdais, naudojami neribotą laiką, išskyrus, jei šioje Sutartyje nurodyta kitaip. Nei Portalo savininkas, nei jokia kita trečioji šalis, naudodama skelbimus ir (ar) kitą Vartotojo publikuojamą turinį, nebus įpareigoti mokėti Vartotojui autorinio ar kitokio atlyginimo už tokio turinio panaudojimą.
 3. Vartotojo teisės ir pareigos
  1. Naudojantis Portale paskelbtais gyvenimo aprašymais ar kitais asmeniniais duomenimis bei siekant užtikrinti asmens duomenų saugumą, Vartotojas privalo:
   1. Registruojantis Portale pateikti teisingą kontaktinio asmens vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, kitą kontaktinę informaciją, jei ji yra reikalinga naudojimuisi Portalu. Nenaudoti svetimų ar fiktyvių kontaktinio asmens duomenų. Užtikrinti, kad turi teisę atstovauti įmonę, kurios vardu registruojasi bei turi teisę įkelti įmonės logotipą ar prekinį ženklą Portalo paskyroje.
   2. Pateikti teisingus juridinio asmens rekvizitus: įmonės pavadinimą, adresą, įmonės kodą bei logotipą.
   3. Išlaikyti prisijungimo duomenų konfidencialumą ir niekam jų neatskleisti (išskyrus kontaktinį asmenį, kurį nurodo Portalo paskyroje). Vartotojas prisiima visą atsakomybę už naudojimąsi prisijungimo duomenimis.
   4. Pasikeitus kontaktiniam, Portalo paskyroje nurodytam asmeniui, Vartotojas per tris darbo dienas elektroniniu paštu privalo informuoti Portalą apie tokius pakeitimus, bei naujo kontaktinio asmens vardą, pavardę elektroninio pašto adresą ir telefono numerį.
   5. Visus Portale prieinamus asmeninius duomenis bei gyvenimo aprašymus (CV) naudoti tik savo reikmėms, įdarbinimo tikslais ir niekaip šių duomenų ar jų dalies neatskleisti jokiems tretiesiems asmenims. Bet koks kitas šių duomenų naudojimas bus laikomas neteisėtu. Išimtis taikoma įdarbinimo agentūroms, kurios šia informacija gali dalintis su savo partneriais, turėdamos tikslą pasiūlyti tarpininkavimo įdarbinant paslaugas. Įdarbinimo agentūros privalo užtikrinti, kad jų klientai darbo ieškančių asmenų duomenis naudos tiek, kiek leidžia Sutartis ir tik juose numatytiems tikslams ir darbo ieškančių asmenų asmens duomenų saugojimui taikys tokias pačias technines ir organizacines priemones, kurios yra numatytos Sutartyje.
   6. Užtikrinti, kad visa Vartotojo veikla su gautais Portale duomenimis atitiktų BDAR ir kituose teisės aktuose numatytus techninius bei organizacinius reikalavimus. Taip pat šių reikalavimų laikytųsi Vartotojo galimi pagalbiniai duomenų tvarkytojai, kuriems Vartotojas gali perduoti duomenis.
   7. Užtikrinti, kad gautų kandidatų į Vartotojo patalpintame darbo skelbime nurodytą darbo vietą, gyvenimo aprašymai (CV) bei asmeniniai duomenys bus naudojami tik konkretaus konkurso į konkrečią darbo vietą tikslais, o pasibaigus šiam konkursui, nutraukti bet kokį tolesnį darbo ieškančių Asmenų duomenų naudojimą, pašalinti ir užtikrinti, kad visi pagalbiniai duomenų tvarkytojai pašalintų jų išsaugotus ir saugomus Asmens duomenis.
   8. Pasibaigus užsakytos CV duomenų bazės paslaugos galiojimo laikotarpiui, nebesinaudoti šios paslaugos dėka gautų bei išaugotų darbo ieškančių asmenų Asmens duomenimis. Pašalinti iš Vartotojo sistemos ir visų sistemų, priklausančių asmenims, kuriuos Vartotojas samdo kaip duomenų apdorojimo rangovus išsaugotus darbo ieškančių Asmenų duomenis ir jų kopijas, nepriklausomai nuo jų formato.
   9. Atlyginti bet kokius nuostolius Portalo patirtus dėl Portale esančių Asmens duomenų apdorojimo tvarkos pažeidimų, įskaitant tačiau neapsiribojant visomis sumomis, kurias Portalas turėjo sumokėti duomenų subjektams, tretiesiems asmenims ir institucijoms, kaip nuostolių atlyginimą, sutartyse numatytas baudas už pažeidimus ar remiantis kokiu nors kitu pagrindu, kylančiu iš to, kad Vartotojas nesilaikė Asmens duomenų apdorojimo reikalavimų, nurodytų šioje Sutartyje ir atitinkamuose įstatymuose.
   10. Užtikrinti, kad visa Vartotojo pateikiama informacija, įskaitant talpinamus skelbimus:
    1. nėra klaidinanti, įžeidžianti, apgaulinga ar neteisinga, taip pat neprieštarauja viešajai tvarkai ir gerai moralei;
    2. nepažeidžia teisės aktų reikalavimų (įskaitant darbuotojų teises, reklamą ar konkurenciją reglamentuojančius teisės aktus), taip pat trečiųjų asmenų turtinių ar asmeninių teisių;
    3. neturi savyje virusų ar kitokių kompiuterių programų, ar failų, kurie gali sutrikdyti normalų Portalo veikimą, padaryti žalą kitiems Vartotojams, Portalo lankytojams ar jų turtui, riboti Portalo savininko galimybę tinkamai teikti paslaugas ir (ar) kitų asmenų galimybę pasinaudoti Portalu.
   11. Nenaudoti Portalo neteisėtiems veiksmams ar sandoriams vykdyti arba sukčiavimui, taip pat neatlikti veiksmų, kurie galėtų pakenkti bet kuriems asmenims, jų turtui ar teisėtiems interesams;
   12. Nerinkti, nekaupti, neperkelti į kitas laikmenas, nepadaryti viešai prieinamais, neskelbti bei neplatinti Portalo naudotojų duomenų ir gyvenimo aprašymų (CV).
   13. Nekopijuoti Portalo turinio, nepašalinti autorių ar prekinių ženklų iš bet kokių Portalo turinio kopijų, Portalo turinio pagrindu nekurti elektroninės ar rankiniu būdu atkurtos duomenų bazės, netalpinti Portalo turinio kitose interneto svetainėse, taip pat nekeisti turinio iš Portalo parsisiųstuose ar gautuose dokumentuose;
   14. Vartotojas atsako už žalą, padarytą portalui ir/ar trečiosioms šalims dėl jo ar jam atstovaujančių asmenų veiksmų, kuriais buvo siekiama sugadinti Portalo duomenis arba pakenkti jo darbui, įskaitant bet kokios programinės įrangos (taikomųjų programų, sąrankų („script‘ų“), užklausų per komandinės eilutės sąsają ir pan.) naudojimą.
 4. Portalo teisės ir pareigos
  1. Sutikdamas su Sutartimi, Vartotojas duoda sutikimą naudoti slapukus Portale, suteikiant galimybę individualizuoti teikiamas paslaugas ir prisidėti prie aukštesnės kokybės paslaugų teikimo Vartotojui.
  2. Portalas Vartotojui suteikia platformą užsiregistruoti bei paskelbti darbo pasiūlymus ar informaciją apie organizuojamus kursus, seminarus su tikslu perduoti šią informaciją Duomenų gavėjams.
  3. Portalas tvarko Asmens duomenis (juos apibendrina, saugo, rūšiuoja, platina, sujungia, naudoja, naikina ir pan.), siekdamas juos pristatyti Duomenų gavėjams.
  4. Esant pagrindo manyti, kad įvesti Asmens duomenys,įmonės rekvizitai ar darbo pasiūlymo turinys yra fiktyvūs, neteisingi, klaidingi ar neatitinkantys galiojančių etikos normų, Portalas turi teisę be perspėjimo šalinti tokius duomenis, skelbimus ir/ar profilius bei apriboti prisijungimą prie Portalo neribotam laikui.
  5. Portalas neatsako už žalą, kurią Vartotojas gali patirti ieškodamas asmenų į laisvas darbo vietas ir tam tikslui naudodamasis Portalo paslaugomis.
  6. Portalas nesuteikia garantijų, kad Vartotojas naudodamasis Portalu ras tinkamą darbuotoją ar kad su Vartotoju susisieks ieškantys darbo asmenys.
  7. Portalas neatsako nei už neteisėtą Duomenų gavėjui pateiktų duomenų naudojimą, nei už duomenų konfidencialumo įsipareigojimo laikymąsi iš Duomenų gavėjo pusės.
 5. Asmens duomenys
  1. Portalas renka Vartotojo kontaktinių asmenų duomenis, kuriuos jie savanoriškai pateikia prisiregistravę prie Portalo (užregistravę darbdavio paskyrą) ar naudodamiesi kitomis portalo teikiamomis paslaugomis su tikslu perduoti surinktus duomenis Duomenų gavėjams.
  2. Portalas rūpindamasis Vartotojo kontaktinių asmenų privatumu ir pasitikėjimu, įsipareigoja saugoti Vartotojo kontaktinių asmenų privatumą bei pateiktą informaciją naudoti išskirtinai šioje Sutartyje nurodytiems tikslams, be Vartotojo sutikimo neatskleisti šios informacijos jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus Sutartyje numatytus atvejus susijusius su tiesioginių paslaugų Vartotojui užtikrinimu. Portalas taip pat gali perduoti Vartotojo kontaktinių asmenų Asmens duomenis tretiesiems asmenims, kurie Portalo vardu veikia kaip duomenų tvarkytojai. Asmens duomenys gali būti teikiami tik tiems duomenų tvarkytojams, su kuriais Portalas yra pasirašęs atitinkamas sutartis ar bendradarbiavimo sutartyse yra nuostatos aptariančios asmens duomenų perdavimą/teikimą ir duomenų tvarkytojas užtikrina adekvačią perduodamų asmens duomenų apsaugą. Yra laikoma, kad Vartotojas yra apie tai informuotas, su tuo sutinka ir Portalas neprisiima atsakomybės dėl žalos, kylančios dėl trečiųjų asmenų naudojimosi Vartotojo duomenimis tiek, kiek tai leidžia atitinkami įstatymai. Visais kitais atvejais, Vartotojo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka. Vartotojo asmens duomenis Portalas gali perduoti vyriausybinėms ar teisėsaugos institucijoms, joms pareikalavus, ir tik jeigu tai numatyta pagal galiojančius įstatymus.
  3. Vartotojo kontaktinių asmenų Asmens duomenų naudojimo tikslai:
   1. Perduoti duomenis ieškantiems darbo fiziniams asmenims įsidarbinimo tikslais;
   2. Vartotojo paslaugų pirkimo (užsakymo) apdorojimui, administravimui;
   3. Vartotojo identifikavimui Portalo informacinėse sistemose;
   4. Vartotojo identifikavimui prisijungiant prie savo paskyros Portale;
   5. užsakytų paslaugų finansinių dokumentų išrašymui;
   6. problemų, susijusių su paslaugų įgyvendinimu, pateikimu, panaudojimu išsprendimui; susisiekimui su Vartotoju;
   7. tiesioginės rinkodaros tikslais;
   8. verslo analitikai bei statistikos analizėms, bendriesiems tyrimams, kurie leidžia gerinti paslaugas bei tobulinti jų kokybę;
  4. Portalo renkama informacija apie Vartotojo kontaktinį asmenį yra: vardas, pavardė, pareigos, el.pašto adresas, telefono numeris, miestas kuriame asmuo dirba. Pateikdamas Asmens duomenis Vartotojo kontaktinis asmuo:
   1. suteikia teisę Portalo savininkui valdyti ir tvarkyti savo Asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta šiose taisyklėse. Vartotojo kontaktinis asmuo turi teisę atšaukti savo leidimą Portalo savininkui valdyti ir tvarkyti savo Asmens duomenis, panaikinti savo Asmens duomenis bei panaikinti paskyrą.
   2. Vartotojo kontaktinis asmuo pareiškia, kad jis/ ji pateikia savo asmens duomenis patalpinimui Portale laisva valia ir sutinka, kad jo/ jos pateikti duomenys būtų saugomi ir tvarkomi elektroniniu būdu Portalo duomenų bazėje 7 (septynis) metus nuo jo/jos paskutinio prisijungimo prie sistemos ir suėjus šiam terminui, sunaikinami Portalo savininko įgalioto asmens;
   3. Vartotojo kontaktinis asmuo sutinka ir pripažįsta, kad pateikia savo kontaktinius duomenis (vardą, pavardę, tel. numerį, el. pašto adresą ir kt.) Portale tam, kad Duomenų gavėjai galėtų prie šių duomenų prieiti, juos peržiūrėti ir kopijuoti (kai duomenys pateikiami skelbimuose kaip kontaktiniai).
  5. Suteikdamas teisę tvarkyti duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais Vartotojo kontaktinis asmuotaip pat suteikia leidimą susisiekti su juo telefonu, SMS žinutėmis, elektroniniu paštu, naujienlaiškiais su tiesioginės rinkodaros pasiūlymais.
  6. Vartotojui registruojantis sistemoje ir prisijungiant prie jos, sistema registruoja Vartotojo kompiuterio IP adresą ir prisijungimo prie sistemos datą ir laiką.
  7. Vartotojo kontaktinis asmuo, pateikęs Portalo savininkui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinęs savo asmens tapatybę, turi teisę susipažinti su savo Asmens duomenimis ir tuo, kaip jie yra tvarkomi; reikalauti sunaikinti savo Asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų; nesutikti, kad toliau būtų tvarkomi jo Asmens duomenys.
  8. Vartotojo kontaktinis asmuo prašymus dėl Asmens duomenų, privalo pateikti raštu (įskaitant pranešimą el. paštu, nurodytu Portalo kontaktuose). Atsakymus į tokius Vartotojo kontaktinio asmens paklausimus Portalo savininkas stengsis pateikti kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 (dienų) nuo paklausimo ir visų reikalingų dokumentų iš Vartotojo kontaktinio asmens gavimo dienos.
  9. Portalo savininkas neteikia Asmens duomenų, jei Vartotojo kontaktinis asmuo nepatvirtina savo tapatybės, prašo duomenų apie kitą asmenį, taip pat kitais įstatymų numatytais atvejais ribojančiais duomenų atskleidimą.
  10. Portalo darbuotojai, atlikdami savo pareigas ir tvarkydami Vartotojo kontaktinių asmenų Asmens duomenis, laikosi šių principų:
   1. Vartotojo suteiktą informaciją renka, tvarko, saugo tik dėl teisėto intereso ir griežtai laikydamiesi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, kitų šią teisės sritį Lietuvos Respublikoje reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų ir šios Sutarties.
   2. Vartotojo kontaktinių asmenų Asmens duomenis tvarko tiksliai, sąžiningai ir teisėtai.
   3. Vartotojo kontaktinių asmenų Asmens duomenis renka apibrėžtais tikslais.
   4. Renkant ir tvarkant Asmens duomenis laikosi tikslingumo ir proporcingumo principų, nereikalauja iš Vartotojo pateikti tų duomenų, kurie nėra reikalingi, nekaupiami.
   5. Kaupia tik tuos duomenis, kurie būtini teikiant kokybiškas paslaugas, įskaitant konsultavimą apie Portalo paslaugas.
   6. Vartotojo kontaktinių asmenų Asmens duomenis gali sužinoti tik atitinkamą kompetenciją turintys Portalo darbuotojai ir/ar tretieji asmenys, kuriuos Portalas pasitelkė paslaugai teikti, ir tik tais atvejais, kai to reikia paslaugai suteikti.
  11. Vartotojo kontaktinis asmuo turi galimybę užsiprenumeruoti Portalo naujienlaiškius bei pranešimus, siunčiamus šiais tikslais:
   1. Informuoti Vartotoją apie naujus arba potencialius kandidatus;
   2. Pranešti apie sėkmingai atliktas operacijas Portale (pvz. Sėkmingai patalpintą skelbimą);
   3. Informuoti apie pasikeitimus, naujas funkcijas ar paslaugas Portale;
   4. Periodiškai priminti Vartotojams atnaujinti savo kontaktinius Asmens duomenis ar informaciją skelbimuose.
  12. Portalas suteikia Vartotojo kontaktiniam asmeniui galimybę atsisakyti Portalo siunčiamos informacijos naujienlaiškyje ar kitame siunčiamame Vartotojui laiške paspaudęs pateiktą pasiūlymų ir naujienų atsisakymo nuorodą arba susisiekdamas su Portalo administracija telefonu arba el.paštu nurodytu Portalo kontaktuose.
  13. Panaikinti visus savo asmens duomenis saugomus portale, vartotojas gali:
   1. Savarankiškai pasinaudodamas funkcija "Naikinti paskyrą" ir panaikindamas savo paskyrą bei visus su ja susijusius duomenis apie save. Duomenys panaikinami iš karto.
   2. Parašyti mums el.paštu support@cvzona.lt laišką su prašymu panaikinti paskyrą bei asmeninius duomenis. Kai įsitikinsime, kad paskyra tikrai priklauso šiam vartotojui, paskyra bei visi su ja susiję duomenis bus panaikinti 3 darbo dienų laikotarpyje.
   3. Jei vartotojas registravosi Facebook pagalba (Facebook Login), gali paskyros naikinimą inicijuoti pačiame Facebooke. Duomenys bei paskyra, tokiu atveju, bus panaikinti iš karto, vos tik gavus iš Facebook atitinkamą nurodymą.
 6. Mokamos paslaugos
  1. Už paslaugas apmokėti galima banko pavedimu, kredito kortele, SMS žinute ar kitu nurodytu būdu. Mokėjimo būdą galima pasirinkti užsakant paslaugą. Mokamos paslaugos yra aktyvuojamos ir teikiamos tik po apmokėjimo.
  2. Portalas turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti užmokesčio už bet kurių mokamų paslaugų dydį bei mokėjimo tvarką. Laikoma, kad Vartotojas apmokėjo už mokamą paslaugą, kai Portalo savininkas faktiškai gauna Vartotojo mokėjimą.
  3. Po apmokėjimo, Vartotojui, nurodytu el.paštu, yra išsiunčiama PVM sąskaitą. Visos PVM sąskaitos taip pat pateikiamos "Mokėjimų" skiltyje ir ten saugomos ne trumpiau kaip tris mėnesius.
  4. Apribojus ar sustabdžius Vartotojo galimybę naudotis mokamomis paslaugomis ar Vartotojui negavus ar laiku negavus mokamų paslaugų dėl kitų priežasčių, iškyrus atvejus dėl pažeistų portalo naudojimosi taisyklių, Portalas, Vartotojo prašymu, įsipareigoja pratęsti mokamų paslaugų teikimą Vartotojui tam laikotarpiui, kurį nebuvo teikiamos mokamos paslaugos, arba neatlygintinai suteikti mokamų paslaugų, analogiškų nesuteiktoms paslaugoms.
  5. Portalas turi teisę profilaktinių darbų metu apriboti ar nutraukti paslaugų teikimą neribotam terminui. Jei numatomų profilaktinių darbų trukmė yra daugiau nei viena valanda, Vartotojas, besinaudojantis mokamomis paslaugomis, yra informuojamas apie profilaktinių darbų pradžią el. paštu ir (ar) kitokiu pranešimu, ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) valandą iki darbų pradžios. Tokiu atveju Portalas gali, tačiau neprivalo, pratęsti mokamų paslaugų teikimą Vartotojui tam laikotarpiui, kurį nebuvo teikiamos mokamos paslaugos, arba neatlygintinai suteikti mokamas paslaugas, analogiškas nesuteiktoms mokamoms paslaugoms.
  6. Užmokestis sumokėtas už mokamas paslaugas nėra grąžinamas jei:
   1. Vartotojas pažeidė portalo naudojimosi taisykles ir paslauga jam buvo sustabdyta;
   2. Vartotojas neišnaudojo visų užsakytų paslaugų limito ar trukmės ir paslaugų atsisakė;
   3. Vartotojas išnaudojo užsakytų paslaugų terminą arba limitą;
 7. SLAPUKAI („COOKIES“) IR JŲ NAUDOJIMAS
  1. Slapukai yra nedideli duomenų kiekiai, kuriuos internetinis puslapis patalpina Vartotojo kompiuteryje. Internetiniai puslapiai neturi atminties. Duomenų subjektui naršant po skirtingus interneto puslapius Vartotojas nebus atpažintas kaip tas pats. Slapukai leidžia internetiniam puslapiui atpažinti Vartotojo naršyklę. Pagrindinė slapukų paskirtis - prisiminti Vartotojo pasirinktis, pavyzdžiui, pageidaujamą internetinio puslapio kalbą. Slapukai taip pat padeda Vartotoją atpažinti, kai šis grįžta į tą patį internetinį puslapį. Jie padeda internetinį puslapį pritaikyti asmeniniams poreikiams. Slapukai negali būti naudojami programoms vykdyti ar virusams į kompiuterį pernešti. Slapukai yra skiriami tik Vartotojui ir juos gali perskaityti tik domeno, kuris Vartotojui slapuką, voratinklio serveris. Vienas svarbiausių slapukų tikslų yra teikti patogią funkciją, kad taupytų Vartotojo laiką. Pavyzdžiui, jei Vartotojas tinklapį taiko asmeniniams poreikiams arba naršo internetiniame puslapyje, slapukai apsilankius vėliau padės internetiniam puslapiui atsiminti specifinę informaciją. Taip paprasčiau pristatyti aktualų turinį, lengviau naršyti internetiniame puslapyje ir pan. Sugrįžęs į internetinį puslapį, Vartotojas gali rasti savo anksčiau pateiktą informaciją, taigi gali lengviau naudoti jau pritaikytas internetinio puslapio funkcijas.
  2. Yra skirtingų tipų slapukai ir skirtingi jų panaudojimo būdai. Slapukus galima suskirstyti į kategorijas pagal jų paskirtį, ilgaamžiškumą ir jų vietą internetiniame puslapyje. Slapukų pagalba duomenų tvarkymas nesuteikia galimybės tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Vartotojo tapatybės.
  3. Portale naudojami šių tipų slapukai:
   1. Techniniai slapukai: Portalo Vartotojams stengiamės pateikti pažangų bei lengvą naudoti internetinį puslapį, kuris automatiškai prisitaiko prie jų norų ir poreikių. Kad tą pasiektų, Portalas naudoja techninius slapukus, kurie leidžia matyti internetinį puslapį ir įgalina teisingą jo veikimą. Portalo internetinis puslapis tinkamai veikia tik techninių slapukų dėka.
   2. Funkciniai slapukai: Portalas taip pat naudoja funkcinius slapukus, kurie leidžia prisiminti Vartotojo pasirinkimus ir drauge efektyviai naudotis internetiniu puslapiu. Pavyzdžiui, slapukų dėka internetinis puslapis prisimena Vartotojo pasirinktą kalbą, atliktas paieškas ar peržiūrėtus darbo skelbimus. Šio tipo slapukai nėra būtini internetinio puslapio veikimui, bet jie prideda daugiau galimybių ir Vartotojo naršymą daro malonesnį.
   3. Analitiniai slapukai: šio tipo slapukus Portalas naudoja siekdama suprasti, kaip Portalo lankytojai naudojasi portalu, atrasti silpnąsias ir stipriąsias internetinio puslapio dalis, optimizuoti ir gerinti internetinio puslapio darbą bei toliau diegti pažangius sprendimus. Renkami duomenys apima Vartotojo peržiūrėtus puslapius, Vartotojo naudojamos platformos tipą, datos ir laiko informaciją, paspaudimų skaičių, pelės judėjimą ir naršymo veiklą, raktinius žodžius ir kitą tekstą, kurį Vartotojas renka internetinio puslapio naršymo metu. Taip pat analitinius slapukus Portalas naudoja internetinėms reklamos kompanijoms, siekdama analizuoti Vartotojų elgesį po to, kai jiems parodoma Portalo internetinė reklama.Renkama yra tik anonimiška informacija.
   4. Kiekvieną kartą lankydamasis Portale Vartotojas gali priimti ar atsisakyti naudotis slapukais, tačiau tokiu atveju negalime garantuoti internetinio puslapio naršymo kokybės. Dauguma interneto naršyklių automatiškai priima slapukus, bet jei Vartotojas nori, naršyklę gali lengvai modifikuoti, kad jų nepriimtų. Taigi, Vartotojas turi galimybę bet kuriuo metu ištrinti dalį ar visus slapukus iš savo kompiuterio, ar juos užblokuoti, pasinaudodamas savo kompiuteryje esančia interneto naršykle. Užblokavus slapukus, dėl techninių priežasčių kai kurios Portalo dalys gali neveikti ar veikti netinkamai.
   5. Jokie asmeniniai kliento duomenys nėra kaupiami slapukų pagalba.
 8. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
  1. Vartotojui lankantis Portale bei pateikiant asmeninę informaciją apie savo kontaktinius asmenis, yra laikoma, kad Vartotojas susipažino ir sutinka su šia Sutartimi.
Rašykite mums kilus klausimams.
Būsime labai dėkingi, jei pranešite mums apie pastebėtas
tinklapyje klaidas ar pageidaujamas funkcijas.
Teiraujuosi dėl:
Jūsų vardas:
El.pašto adresas:
Telefonas(nebūtina):
Klausimai, pageidavimai:
Prašome palaukti...